Általános szerződési feltételek

 

 

Hatályos: 2020. január 01-től visszavonásig.

 

A jelen Általános szerződési feltételek (ÁSZF) a www.officepack.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről ad tájékoztatást.

 

A szolgáltatást nyújtó:

Balázsfalviné Nagy Tünde egyéni vállalkozó

Székhelycím: 9789 Sé, Móricz Zsigmond utca 10.

Adószám: 55905297-1-38

A vállalkozó alanyi áfamentes tevékenységet folytat, Áfá-t nem számol fel.

 

1. A szerződés tárgya:

Munkakapcsolat a felek között kizárólag e-mailben történő megrendeléssel kezdődik. A megrendelés beérkezését követően a Vállalkozó írásban ajánlatot küld a megrendelt munkára vonatkozóan a Megrendelő részére.

 

A feladat egyeztetését követően megtörténik a megbízási szerződés megkötése. A megbízási szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. A megbízási szerződés a Megbízó és a Megbízott közötti szolgáltatás igénybevételét, annak díját, körülményeit, módját, fizetési feltételeit, a kezdési és befejezési határidőket határozza meg írásban.

 

A szerződő felek kijelentik, hogy a megbízási szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják. Az esetleges vitás kérdésekben elsősorban a békés úton történő megoldást részesítik előnyben. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről XXXIX. fejezet 6:272 § -6:280 § vonatkozó szabályai az irányadók.

 

Az e-mailben leadott rendelés esetében a Megrendelő megrendelésével elfogadja és tudomásul veszi az ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztatót, illetve a megrendelni kívánt szolgáltatás leírását, tartalmát.

 

2. Szerződő felek jogai és kötelezettségei:

Megbízott a megbízási szerződésben meghatározott feladatokat a szerződésben rögzített határidőig a Megbízó utasításai szerint köteles teljesíteni.

 

Ha a megbízás teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza vagy gátolja a Megbízottat a határidőre történő teljesítésben, haladéktalanul, írásban értesítenie kell a Megbízót a késedelem várható időtartamáról és okáról.

 

Megbízott a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

 

A Megbízó köteles a Megbízott szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és a szerződésszerű teljesítést elfogadni.

 

A Megbízott köteles a Megbízót a feladat állásáról szükség esetén, illetve előzetes egyeztetések alapján tájékoztatni, továbbá a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni.

 

A Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

 

Amennyiben a Megbízottnak a jelen Szerződésben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információigényéről a Megbízót haladéktalanul értesíteni. Megbízó a Megbízott által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Megbízott rendelkezésére bocsátja.

 

Megbízott a jelen szerződés tárgykörébe eső feladatainak elvégzését köteles úgy megszervezni, hogy biztosítsa annak gazdaságos és gyors befejezését.

 

3. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a Megbízott a megkötött szerződésben, további kiegészítő írásos egyeztetésben, meghatározott feladatait határidőre, maradéktalanul a meghatározott követelményeknek megfelelően teljesíti.

 

Amennyiben a Megbízó nem elégedett a Megbízott által teljesített megbízással, az ezzel kapcsolatos minőségi kifogást legkésőbb 3 munkanapon belül szükséges a Megbízott részére írásban jelezni.

 

4. Munkamenet tájékoztatás:

A Megbízott a megbeszélt időpontokban és módon jelentést tesz a Megbízó felé a munka menetéről. Amennyiben kérdés és egyéb kérés merül fel, a szerződő felek írásban rögzítik. A feladat elvégzését követően a szerződő felek a teljesítés igazolás aláírásával, a Megbízó a díj kifizetésével, Megbízott a kész anyag átadásával tekintik befejezettnek a megbízást.

 

5. Árlista:

Az árak írásos ajánlattételben kerülnek pontos meghatározásra, majd ezt követően kerülnek rögzítésre a szerződésben. A megbízási szerződésben részletezésre kerül a megrendelt szolgáltatás, teljesítés feltételei és az ár. A szerződésben nem részletezett feladatok elvégzésére felelősség vállalás nincs. Bármilyen módosítás csak írásban lehetséges.

 

6. Szolgáltatás megrendelése:

A megrendelés a honlap Kapcsolat menüpont alatti űrlap elküldésével vagy az officepack.hu@gmail.com e-mail címre történő írásos megrendeléssel történik. A megbízott köteles a megrendelést és annak részleteit visszaigazolni írásban

 

7. Titoktartás:

A Megbízott gondoskodik arról, hogy a feldolgozott feladatok, dokumentumok, illetve valamennyi információ, üzleti folyamat harmadik fél tudomására ne juthasson, továbbá minden olyan információt bizalmasan kezel, amely számára a teljesítés során a tudomására jutott.

 

A szerződő felek figyelembe veszik az Adatvédelmi Törvény rendelkezései szerinti adatvédelmi jogot és rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése, súlyos szerződésszegésnek minősül és Polgári törvénykönyvben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak.

 

A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

 

8. Fizetési feltételek:

Megbízott megbízási díjra jogosult, mely összeg magába foglalja a feladat ellátása során felmerült költségeket is. Megbízott a megbízási díjon felül további költségek megtérítésére nem jogosult. Megbízott a feladatok elvégzését követően számlát állít ki a Megbízó részére, amelyen minden szükséges adat szerepel a banki átutaláshoz. A kiállított számlák minden esetben banki átutalással kerülnek kiegyenlítésre, 8 napos fizetési határidővel.

 

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat összegével egyezik meg.

 

9. Vis Maior esetek:

Szerződő felek Vis maior (emberi erővel el nem hárítható események bekövetkezése) esetén átmenetileg mentesülnek aktuális kötelezettségeik teljesítése alól, azonban a rendkívüli körülmények megszűnésével kötelesek a lehető legrövidebb időn belül helyreállítani a jelen szerződésben foglalt viszonyokat. A Vis maior általános fogalma kiegészül azzal, hogy Megbízott részéről nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés bizonyítható módon megbetegedésére vagy a technikai eszközök üzemképtelenné válására vezethető vissza.

 

9. Megbízó utasítási joga:

Megbízó nem jogosult Megbízottat olyan tevékenység ellátásával megbízni, amely jogszabályba, vagy etikai, illetve szakmai előírásokba ütközik. Ilyen kérdés felmerülésekor Megbízó haladéktalanul írásban tájékoztatja Megbízót. 

 

Amennyiben a Megbízó célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni, ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk a Megbízót terhelik.

 

A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén enélkül is tájékoztatni, különösen, ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá. 

.