Miben segíthetek Önnek? Írjon bátran!

 

Általános szerződési feltételek

 

 

Hatályos: 2020. január 01-től visszavonásig.

 

A jelen Általános szerződési feltételek (ÁSZF) a www.officepack.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről ad tájékoztatást.

 

A szolgáltatást nyújtó:

Balázsfalviné Nagy Tünde egyéni vállalkozó

Székhelycím: 9789 Sé, Móricz Zsigmond utca 10.

Adószám: 55905297-1-38

A vállalkozó alanyi áfamentes tevékenységet folytat, Áfá-t nem számol fel.

 

1. A szerződés tárgya:

Munkakapcsolat a felek között kizárólag e-mailben történő megrendeléssel kezdődik. A megrendelés beérkezését követően a Vállalkozó írásban ajánlatot küld a megrendelt munkára vonatkozóan a Megrendelő részére.

 

Az ajánlattételt követően a Felek telefonon egyeztetnek, majd a megbeszélt feladatokat írásban rögzítik. A feladat egyeztetését követően megtörténik a megbízási szerződés megkötése. A megbízási szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. A megbízási szerződés a Megbízó és a Megbízott közötti szolgáltatás igénybevételét, annak díját, körülményeit, módját, fizetési feltételeit, a kezdési és befejezési határidőket határozza meg írásban.

 

A szerződő felek kijelentik, hogy a megbízási szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják. Az esetleges vitás kérdésekben elsősorban a békés úton történő megoldást részesítik előnyben. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről XXXIX. fejezet 6:272 § -6:280 § vonatkozó szabályai az irányadók.

 

Az e-mailben leadott rendelés esetében a Megrendelő megrendelésével elfogadja és tudomásul veszi az ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztatót, illetve a megrendelni kívánt szolgáltatás leírását, tartalmát.

 

2. Szerződő felek jogai és kötelezettségei:

Megbízott a megbízási szerződésben meghatározott feladatokat a szerződésben rögzített határidőig a Megbízó utasításai szerint köteles teljesíteni.

 

Ha a megbízás teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza vagy gátolja a Megbízottat a határidőre történő teljesítésben, haladéktalanul, írásban értesítenie kell a Megbízót a késedelem várható időtartamáról és okáról.

 

Megbízott a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

 

A Megbízó köteles a Megbízott szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és a szerződésszerű teljesítést elfogadni.

 

A Megbízott köteles a Megbízót a feladat állásáról szükség esetén, illetve előzetes egyeztetések alapján tájékoztatni, továbbá a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni.

 

A Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

 

Amennyiben a Megbízottnak a jelen Szerződésben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információigényéről a Megbízót haladéktalanul értesíteni. Megbízó a Megbízott által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Megbízott rendelkezésére bocsátja.

 

Megbízott a jelen szerződés tárgykörébe eső feladatainak elvégzését köteles úgy megszervezni, hogy biztosítsa annak gazdaságos és gyors befejezését.

 

3. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a Megbízott a megkötött szerződésben, további kiegészítő írásos egyeztetésben, meghatározott feladatait határidőre, maradéktalanul a meghatározott követelményeknek megfelelően teljesíti.

 

Amennyiben a Megbízott (bizonyíthatóan az önhibájából eredően) késedelmesen teljesít, továbbá a Megbízott a Megbízót, a várható késedelemről és annak okáról nem, vagy nem megfelelően tájékoztatta, a Megbízott kompenzálás céljából 8 óra ingyen keretet biztosít további megbízás esetén a Megbízó részére. Ha a Megbízó nem él az ingyenes 8 óra kerettel, a Megbízott vállalja a jelen szerződés egyszeri alkalommal fizetett megbízási díjának 30%-ig történő pénz visszatérítését. A 8 óra ingyen keretet, maximum 2 hónapon belüli felhasználásra biztosított. Visszatérítés esetén a Megbízó, az átvett és teljesített feladatokat felhasználhatja.

 

Amennyiben a Megbízó nem elégedett a Megbízott által teljesített megbízással, a Megbízott térítésmentesen korrekciót végez a Megbízó részére a megbízási szerződésben feltüntetett feladatokra vonatkozóan, a feladatok teljesítésével töltött idő 75%-ig, de maximum 16 órában.

 

Amennyiben a Megbízó a korrekciót követően sem elégedett a megbízási szerződésben felsorolt feladatok teljesítésével, az egyszeri alkalommal fizetett megbízási díjának 30%-ig vállalja a Megbízott a pénzvisszatérítést. Visszatérítés esetén a Megbízó az átvett és teljesített feladatokat felhasználhatja. A minőségi kifogást legkésőbb 3 munkanapon belül szükséges a Megbízott részére írásban jelezni.

 

4. Munkamenet tájékoztatás:

A Megbízott a megbeszélt időpontokban és módon jelentést tesz a Megbízó felé a munka menetéről. Amennyiben kérdés és egyéb kérés merül fel, a szerződő felek írásban rögzítik. A feladat elvégzését követően a szerződő felek a teljesítés igazolás aláírásával, a Megbízó a díj kifizetésével, Megbízott a kész anyag átadásával tekintik befejezettnek a megbízást.

 

5. Ügyfélszolgálati órák:

Az ügyfélszolgálati rendes munkaidő: Hétfő- Péntek 8:00-16:00.

 

Hétfő-Péntek 17:00-8:00-ig, illetve szombat, vasárnap, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon csak sürgős esetben van rendelkezésre állás, kizárólag előre történt egyeztetés és megállapodás esetén. Munkaidőn túli munkavégzésre minden esetben felár kerül felszámításra. Munkaidő után beérkező észrevételek, megrendelések, a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

 

6. Általános munkaidőn túli munkavégzés:

Hétfő- Péntek 17:00-8:00-ig, illetve szombat, vasárnap, valamint munkaszüneti- és ünnepnapokon.

Ebben az esetben 1,5x szorzóval kerül elszámolásra a munkavégzés.

 

7. Árlista:

Az árak írásos ajánlattételben kerülnek pontos meghatározásra, majd ezt követően kerülnek rögzítésre a szerződésben. Megbízási szerződésben részletezésre kerül a megrendelt szolgáltatás, teljesítés feltételei és az ár. A szerződésben nem részletezett feladatok elvégzésére felelősség vállalás nincs. Bármilyen módosítás írásban lehetséges.

 

8. Szolgáltatás megrendelése:

A megrendelés a honlap Kapcsolat menüpont alatti űrlap elküldésével vagy az officepack.hu@gmail.com e-mail címre történő írásos megrendeléssel történik. A megbízott köteles a megrendelést és annak részleteit visszaigazolni írásban

 

A megrendelő 3 munkanapon belül írásban jelzi az első telefonos konzultáció napját (rendes munkaidőben).  Amennyiben 7 munkanapon belül nem történik visszajelzés a megbízótól, a megrendelés törlésre kerül a kapcsolódó adatokkal együtt.

 

9. Elszámolás:

Megbízó által delegált megbízás teljesítését a Megbízott a teljesítéséhez szükséges időt Toggl applikációval méri.

 

Minden esetben a nettó munkaidő kerül elszámolásra, tehát ebédidő, elszámolással, korrekcióval töltött idő, esetleg a szükséges tanulási idők nem kerülnek elszámolásra a Megbízó felé. Projekt alapú megbízás esetén fix, előre egyeztetett ár van, arról munkaidő elszámolás nem készül.

 

10. Titoktartás:

A Megbízott gondoskodik arról, hogy a feldolgozott feladatok, dokumentumok, illetve valamennyi információ, üzleti folyamat harmadik fél tudomására ne juthasson, továbbá minden olyan információt bizalmasan kezeli, amely számára a teljesítés során a tudomására jutott.

 

A szerződő felek figyelembe veszik az Adatvédelmi Törvény rendelkezései szerinti adatvédelmi jogot és rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése, súlyos szerződésszegésnek minősül és Polgári törvénykönyvben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak.

 

A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

 

11. Fizetési feltételek:

Megbízott a feladatok elvégzését követően számlát állít ki a Megbízó részére, amelyen minden szükséges adat szerepel a banki átutaláshoz. A kiállított számlák minden esetben banki átutalással kerülnek kiegyenlítésre, 8 napos fizetési határidővel.

 

Késedelmes fizetés esetén az előző számla kiegyenlítéséig további munkavégzés nem történik.

 

12. Vis Maior esetek:

Szerződő felek Vis maior (emberi erővel el nem hárítható események bekövetkezése) esetén átmenetileg mentesülnek aktuális kötelezettségeik teljesítése alól, azonban a rendkívüli körülmények megszűnésével kötelesek a lehető legrövidebb időn belül helyreállítani a jelen szerződésben foglalt viszonyokat. A Vis maior általános fogalma kiegészül azzal, hogy Megbízott részéről nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés bizonyítható módon megbetegedésére vagy a technikai eszközök üzemképtelenné válására vezethető vissza.